LoikkaBlogi

Tupaantuliaiset on nyt juhlittu

Muutimme uusiin toimitiloihin helmikuussa, kun Kupittaan DataCityn U-kerros valmistui remontista. Nyt pääsimme juhlistamaan toimistomme tupaantuliaisia yhdessä asiakkaiden yhteistyökumppaneiden ja ystävien kanssa!

Sa­maan ai­kaan kans­sam­me muut­ti uusiin ti­loi­hin, sa­maan ker­rok­seen yh­teis­työ­kump­pa­nim­me, las­ku­tus- ja pe­rin­tä­toi­mis­to Brang. Otim­me hei­dän kans­saan myös yh­tei­sen sau­na­ti­lan käyt­töön. Koim­me, et­tä voi­si ol­la ki­va myös hy­vä al­kaa suun­ni­tel­la myös yh­tei­siä tu­pa­rei­ta! 

Koko­nai­suus al­koi sil­lä, et­tä en­sin pi­ti saa­da toi­mis­to ja te­ras­sit val­miik­si. Meil­lä tä­mä tar­koit­ti si­tä, et­tä lai­toim­me vii­mei­set huo­ne­ka­lut ti­lauk­seen ja nä­mä pi­ti tie­ten­kin koo­ta! Vii­mei­siä kas­ve­ja ja te­ras­sin ka­lus­tei­ta kan­net­tiin si­säl­le vie­lä tu­paan­tu­liai­sia edel­li­se­nä päi­vä­nä.

Ti­lai­suu­teen han­kit­tiin myös tie­ten­kin ca­te­ring, juo­mat se­kä jonglöö­ri, DJ ja tru­ba­duu­ri esiin­ty­mään. Ra­ju­pa­jal­ta saim­me va­lo­ja ja sau­na­ti­loi­hin asen­net­tiin ka­rao­ke­lait­teet se­kä beer pong -pöy­tä. Vie­raik­si kut­suim­me mo­lem­pien yri­tys­ten asiak­kai­ta, ny­kyi­siä ja en­ti­siä työ­ka­ve­rei­ta, yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta se­kä tie­ten­kin ys­tä­viä! 

Juh­lia juh­lit­tiin lo­pul­ta noin 160 ih­mi­sen voi­min ja hy­vän fii­lik­sen li­säk­si nä­mä juh­lat tai­si­vat myös ol­la eri ta­ho­jen yh­teis­työn al­ku­ry­käys! Huhun mu­kaan vii­mei­set juh­li­jat ko­tiu­tui­vat vas­ta aa­museit­se­mäl­tä.

Nyt on siis Loi­kan ja Bran­gin ti­lat se­kä yh­tei­nen sau­na­ti­la kor­kat­tu käyt­töön. Odo­tam­me in­nol­la tu­le­via so­vit­tu­ja ta­pah­tu­mia ja ta­paa­mi­sia tääl­lä hie­nois­sa, uusis­sa ti­lois­sam­me!