LoikkaBlogi

Tärkein taito työelämässä 

Olimme mukana tänä vuonna Nordic Business Forumissa ja Yuval Noah Harari piti puheenvuoron otsikolla: The Most Important Skills for the Future of Work. Puheenvuoro herätti ajatuksia työelämän taidoista.

Nordic Business Forum 2022

Pu­heen­vuo­ros­saan Ha­ra­ri pu­hui pal­jon sii­tä, mi­tä tai­to­ja mei­dän pi­täi­si nyt ope­tel­la ja opet­taa lap­sil­lem­me, jot­ta nä­mä tai­dot oli­si­vat re­le­vant­te­ja vie­lä vuon­na 2050. 

Ha­ra­ri oli tul­lut lop­pu­tu­lok­seen, et­tä kai­kis­ta tär­kein omi­nai­suus omas­sa tai­to­pa­kis­sa on kyky ja ha­lu omak­sua uusia tai­to­ja jat­ku­vas­ti iäs­tä huo­li­mat­ta ja tä­mä re­so­noi kyl­lä ko­vaa meil­lä Loi­kal­la. 

Yk­si isoim­mis­ta tee­mois­tam­me Loi­kal­la on hen­ki­lös­tön ke­hit­ty­mi­nen: ha­luam­me, et­tä meil­tä läh­de­tään osaa­vam­pa­na kuin ol­laan tul­tu ja ha­luam­me, et­tä jo­kai­nen ko­kee op­pi­van­sa työn ohes­sa ja ke­hit­ty­vän­sä eteen­päin. 

Työyh­tei­sö­nä ei siis vält­tä­mät­tä ole kai­kis­ta re­le­van­tein­ta, et­tä mil­lä tek­no­lo­gial­la juu­ri nyt ke­hi­täm­me (meil­lä Loi­kal­la nä­mä ovat muu­ten omis­sa so­vel­luk­sis­sam­me React.js, No­de,js, Next.js). Re­le­vant­tia on py­syä kiin­ni tek­no­lo­gian ke­hi­tyk­ses­sä ja ol­la ky­ke­ne­väi­nen vaih­ta­maan näi­tä käy­tet­ty­jä tek­no­lo­gioi­ta asioi­den ke­hit­tyes­sä eteen­päin. Olen­nais­ta on myös se, et­tä loik­ka­lai­set ja Loik­ka py­syy op­pi­mis­kykyi­se­nä. 

Kan­nus­tam­me op­pi­mi­seen sil­lä, et­tä työ­ai­kaa saa käyt­tää omaan ke­hit­ty­mi­seen, men­to­roim­me ja pi­däm­me työyh­tei­sön yh­tei­siä works­hop­pe­ja, jois­sa esi­mer­kik­si ke­hi­täm­me omaa de­sign-osaa­mis­ta eteen­päin. 

Mi­kä on si­nun mie­les­tä­si tär­kein tai­to työ­elä­mäs­sä?