LoikkaBlogi

Softaa Turusta

Etsitkö korkeaa teknologiaosaamista läheltä ja paikallisesti? Ei kasvotonta korporaatiota vaan palvelua ihmiseltä ihmiselle?

Löy­dät mei­dät Tu­run Ku­pit­taal­ta, Tie­de­puis­ton alu­eel­ta. Olem­me vah­vas­ti kas­vava oh­jel­mis­to­ta­lo ja mis­sio­nam­me on mah­dol­lis­taa yri­tyk­se­si di­gi­ta­li­saa­tio. Toi­mim­me asiak­kai­dem­me stra­te­gi­se­na kump­pa­ni­na ja luot­si­na di­gi­ta­li­saa­tion vauh­dit­ta­mas­sa muu­tok­sen ja mah­dol­li­suuk­sien aal­lo­kos­sa. Meil­tä saat si­tä mi­tä tar­vit­set val­jas­taak­se­si 2020-lu­vun tuo­mat lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suu­det yri­tyk­se­si ar­keen. 

Tie­dät ke­nen kans­sa asioit

Toi­min­tam­me ydin on sy­vä tek­no­lo­giao­saa­mi­nen, jo­ka kul­kee kä­si kä­des­sä useal­ta eri toi­mia­lal­ta ker­ry­te­tyn lii­ke­toi­min­tao­saa­mi­sen kans­sa. Oleel­lis­ta asiak­kaan kan­nal­ta on busi­nes­sym­mär­rys – tai­to erot­taa tär­keä tie­to ko­hi­nas­ta ja täs­sä Loik­ka rok­kaa. Näin syn­tyy eri kokois­ten yri­tys­ten tar­pei­siin skaa­lau­tu­va sof­ta­kump­pa­ni, jon­ka kans­sa yh­teis­työ on help­poa ja luo­tet­ta­vaa.

Pai­kal­li­nen, so­pi­van kokoi­nen ja var­ma oh­jel­mis­totoi­mit­ta­ja on yri­tys­ten luot­to­kump­pa­ni, jon­ka saa kiin­ni sil­loin, kun asia­kas tar­vit­see.”

Kas­vu­yri­tyk­se­nä olem­me asiak­kai­dem­me kan­nal­ta pa­ras­ta koko­luok­kaa – ei enää mi­kään pie­ni nyrk­ki­pa­ja, mut­ta ei lii­an iso ja kas­vo­ton kor­po­raa­tio­kaan. Eri­lai­sil­le aloil­le, ku­ten fi­nans­si-, teol­li­suus-, ra­ken­nus-, jäl­leen­myyn­ti- ja ener­gia-alal­le, to­teu­te­tuis­ta oh­jel­mis­to­ke­hi­tys­koko­nai­suuk­sis­ta olem­me ker­ryt­tä­neet ver­taan­sa vail­la ole­vaa osaa­mis­ta, mi­kä syn­nyt­tää pit­kä­ai­kai­sia asia­kas­suh­tei­ta.

Saat sa­ta­var­mas­ti si­tä mi­tä tar­vit­set

Ke­hi­täm­me asiak­kail­lem­me lii­ke­toi­min­nan tar­peis­ta läh­te­viä oi­kean­lai­sia oh­jel­mis­to­rat­kai­su­ja, jot­ka ovat mo­der­ne­ja ja käyt­tä­jäys­tä­väl­li­siä. Rat­kai­sum­me huo­mioi­vat ja mah­dol­lis­ta­vat tu­le­vai­suu­des­sa ke­hit­ty­vän lii­ke­toi­min­nan.

Toi­mi­tus­var­muu­tem­me on huip­pu­luok­kaa. Täs­tä ker­too lu­ku, jos­ta olem­me Loi­kal­la yl­pei­tä: nol­la kes­ken jää­nyt­tä asia­kas­pro­jek­tia yri­tyk­sem­me his­to­rias­sa.

Luom­me ja yl­lä­pi­däm­me pit­kiä asia­kas­suh­tei­ta. Vä­li­täm­me asiak­kais­tam­me ja työs­tä, jo­ta hei­dän ja lii­ke­toi­min­tan­sa eteen teem­me.”

Hyö­dyn­näm­me myös yri­tyk­se­si da­taa ai­na kun mah­dol­lis­ta. Näin asiak­kaam­me voi­vat kes­kit­tyä ydin­osaa­mi­seen­sa ja asiak­kai­den­sa kans­sa toi­mimi­seen jär­jes­tel­mien hoi­taes­sa oman teh­tä­vän­sä.  

Jos koet, et­tä voim­me aut­taa yri­tys­tä­si py­sy­mään huip­pu­vauh­dil­la ke­hit­ty­vän maa­il­man mu­ka­na tai ha­luat tie­tää meis­tä li­sää, va­raa ai­ka aja­tus­ten­vaih­toon To­mas Halt­so­sen (Head of Sa­les) kans­sa!

Varaa aika ajatustenvaihtoon