LoikkaBlogi

Sales Traineena IT-alalla

"Sales Trainee -jakso Loikalla on ollut monipuolinen, haastava ja silmiä avaava kokemus."

Sales Traineet Erkka ja Maksim

He­ti en­sim­mäi­ses­tä päi­väs­tä läh­tien olem­me ol­leet tii­vis osa tii­miä, em­me­kä koe ol­leem­me mis­sään vai­hees­sa “vain har­joit­te­li­joi­ta". Loi­kal­la on kan­nus­tet­tu roh­keas­ti ole­maan oma-aloit­tei­nen, ot­ta­maan vas­tuu­ta ja osal­lis­tu­maan eri­lai­siin teh­tä­viin ja pro­jek­tei­hin yri­tyk­sen päi­vit­täi­ses­sä toi­min­nas­sa. Asia­kas­kon­tak­toin­nit, jul­ki­set kil­pai­lu­tuk­set, mark­ki­noin­nil­li­set teh­tä­vät se­kä eri­lai­siin ta­pah­tu­miin osal­lis­tu­mi­nen ovat an­ta­neet hy­vän ku­van sii­tä, kuin­ka mo­ni­puo­li­nen myyn­nin kent­tä oi­keas­ti on.

Olem­me toi­mi­neet asia­kas­ra­ja­pin­nas­sa ja kes­kus­tel­leet eri­lais­ten asiak­kai­den se­kä pros­pek­tien kans­sa. Myyn­nil­li­set kon­tak­toin­nit ovat ta­pah­tu­neet pää­sään­töi­ses­ti säh­kö­pos­teil­la ja pu­he­li­mit­se. Li­säk­si olem­me ol­leet mu­ka­na eri­lai­sis­sa ta­pah­tu­mis­sa, ku­ten asiak­kail­le jär­jes­te­tyil­lä ke­sä­päi­vil­lä se­kä SHIF­Tis­sä, jos­sa toi­mis­tom­me toi­mi Pre­mium Loun­ge­na. Näis­sä olem­me pääs­seet ver­kos­toi­tu­maan asiak­kai­den, pros­pek­tien se­kä mui­den am­mat­ti­lais­ten kans­sa ja saa­neet myös oi­val­luk­sia ja ins­pi­raa­tio­ta omiin ura­pol­kui­hin.

Jul­ki­set kil­pai­lu­tuk­set puo­les­taan ovat tar­jon­neet lois­ta­van mah­dol­li­suu­den op­pia li­sää IT-alas­ta ja pro­jek­tien eri­tyis­piir­teis­tä. Kil­pai­lu­tus­ma­te­ri­aa­lien se­laa­mi­nen ja tar­jous­ten luon­ti pa­kot­taa et­si­mään pyy­det­tyyn on­gel­maan kon­kreet­ti­sen rat­kai­sun ja näin ol­len sy­ven­tä­mään omaa alas­pe­si­fiä osaa­mis­ta.

Koko­nai­suu­des­saan Loik­ka ja Aa­vu ovat tar­jon­neet meil­le enem­män kuin pel­kän myyn­nin har­joit­te­lun. Se on ol­lut sy­vä su­kel­lus tek­no­lo­gian, lii­ke­toi­min­nan ja ih­mis­ten maa­il­maan. Yri­tyk­sen ai­to si­tou­tu­mi­nen asiak­kai­den­sa me­nes­tyk­seen, tii­min in­nos­ta­va il­ma­pii­ri ja mah­dol­li­suus ol­la mu­ka­na mo­ni­puo­li­sis­sa teh­tä­vis­sä ovat ol­leet Loi­kan ja Aa­vun vah­vuuk­sia.

Kii­tos Loik­ka ai­nut­laa­tui­ses­ta op­pi­mis­mat­kas­ta. Olem­me kii­tol­li­sia mah­dol­li­suu­des­ta ol­la osa tätä Loi­kan ja Aa­vun ins­pi­roi­vaa tii­miä.

Jos si­nua kiin­nos­taa Loik­ka työ­paik­ka­na, kurk­kaa avoi­met pai­kat tääl­tä!