LoikkaBlogi

Loikka <3 Service Design Turku

Meillä Loikalla kokoontui muutama viikko sitten Turku Service Designin porukka ja olipas hauska kokonaisuus! 

Me Loi­kal­la muu­tim­me hel­mi­kuus­sa 2023 uusiin ti­loi­hin, jois­sa on huo­mioi­tu ta­pah­tu­mien ja ti­lai­suuk­sien fa­si­li­toin­ti ja otim­me täs­tä tie­ten­kin he­ti kai­ken ir­ti.

Ha­lusim­me heit­tää it­sem­me li­koon ja ker­toa oma ta­ri­nam­me SaaS-tuot­teem­me, Aa­vun, kaut­ta. Ker­roim­me hy­vin kau­nis­te­le­mat­ta, et­tä kuin­ka ser­vice de­sign (ja busi­ness de­sign) ovat men­neet aloit­ta­van SaaS-tuot­teen kans­sa. Ker­roim­me on­nis­tu­mi­sis­ta ja kom­pas­tuk­sis­ta se­kä min­ne olem­me nyt mat­kal­la. 

Lead De­sig­ne­rim­me Erik fa­si­li­toi po­ru­kal­le works­ho­pin, jos­sa ideoi­tiin omien tuot­tei­den ser­vice de­sig­nia. Täs­sä tu­li lois­ta­via oi­val­luk­sia ja ky­sy­myk­siä esil­le ja po­ruk­ka sel­keäs­ti viih­tyi! 

Tar­jol­la oli Kaup­pa­hal­lin Pizze­ria 450°C:n pizzaa, olut­ta ja mui­ta vir­vok­kei­ta. Po­ruk­ka viih­tyi meil­lä usei­ta tun­te­ja ver­kos­toi­tuen. 

Näi­tä siis li­sää ja syk­syl­lä meil­lä on­kin ilo hos­tata Front End Tu­run po­ruk­kaa se­kä AMK:n alum­ni- / opis­ke­li­ja­ta­pah­tu­maa ti­lois­sam­me!