LoikkaBlogi

Loikka x Rekrytointiprosessi

Mitä tapahtuu siinä välissä, kun aloitamme kanssasi rekrykeskustelut ja mahdollisesti allekirjoitamme työsopimuksen? Rekryprosessimme teknisiin rooleihin koostuu tutustumiskeskustelusta, testausvaiheesta, toisesta keskustelusta isommalla kokoonpanolla sekä tarjousvaiheesta.

Me ha­lut­tiin blo­gi­pos­tauk­sen muo­dos­sa ker­toa hie­man enem­män mei­dän rek­ry­pro­ses­sis­ta. Sii­tä siis, et­tä mi­tä ta­pah­tuu, kun meil­le pis­tää vies­tiä tu­le­maan sii­hen pis­tee­seen, kun kir­joi­te­taan so­pi­muk­set Loi­kan kans­sa. Ja nyt pu­hu­taan tek­ni­sem­mis­tä roo­leis­ta!

Pro­ses­si voi läh­teä liik­keel­le kah­del­la ta­paa: Meil­tä voi­daan ol­la yh­tey­des­sä tai sit­ten meil­le pis­te­tään vies­tiä tu­le­maan, et­tä kiin­nos­tai­si mah­dol­li­ses­ti läh­teä Loi­kan kelk­kaan. Meil­lä us­ko­taan pie­nen kyn­nyk­sen ha­ke­mi­seen: CV ei to­del­la­kaan ole pa­kol­li­nen! Voit lait­taa tu­le­maan vaik­ka Lin­ke­dIn-lin­kin tai kir­joi­tel­la nop­saan it­ses­tä muu­ta­man poin­tin. 

Jos näi­den lä­he­tet­ty­jen point­tien/vies­tin pe­rus­teel­la näh­dään, et­tä match voi­si ol­la ole­mas­sa, tu­lee meil­tä yleen­sä hy­vin nop­saan vies­tiä sii­tä, et­tä voi­tai­siin ot­taa ly­hyt tutus­tu­mis­kes­kus­te­lu Mee­tin vä­li­tyk­sel­lä. 

Tutus­tu­mis­kes­kus­te­lun tar­koi­tuk­se­na on en­nen kaik­kea ker­toa meis­tä eli Loi­kas­ta enem­män. Em­me kui­ten­kaan ai­ka pie­ne­nä toi­mi­ja­na odo­ta, et­tä kan­di­daat­ti tie­täi­si meis­tä juu­ri mi­tään. Täs­sä koh­taa on yleen­sä ki­va ker­toa hie­man enem­män tek­no­lo­giois­ta, joi­den kans­sa työs­ken­te­lem­me, tyy­pil­li­sis­tä pro­jek­teis­ta ja nii­den laa­juuk­sis­ta se­kä tiet­ty mei­dän po­ru­kas­ta. 

Tä­män jäl­keen men­nään tes­taus­vai­hee­seen. Tes­tin, jo­ta tee­täm­me on suun­ni­tel­lut CTO:mme Hen­rik ja meil­lä on hy­viä ko­ke­muk­sia sen kor­re­laa­tios­ta sii­hen, kuin­ka pro­jek­tit al­ka­vat oi­keas­sa työs­sä su­ju­maan. Tes­ti ker­too meil­le sen, et­tä tie­tyt asiat ovat hal­lus­sa, kuin­ka su­ju­vaa työs­ken­te­ly on ja kar­toit­taa hie­man kan­di­daa­tin se­nio­ri­teet­tia. 

Jos tes­ti me­nee niin kuin ole­tam­me, on seu­raa­vak­si vuo­ros­sa toi­sen kier­rok­sen kes­kus­te­lu, jo­hon ote­taan mu­kaan yleen­sä tek­ni­sem­pää hen­ki­löä ja mah­dol­li­ses­ti myös mui­ta or­ga­ni­saa­tios­tam­me. Täs­sä kes­kus­te­lus­sa pu­re­taan hie­man tes­tiä, sil­lä mei­tä tie­ten­kin kiin­nos­taa kan­di­daa­tin te­ke­mät va­lin­nat ja aja­tus­pro­ses­si. Käym­me lä­pi asioi­ta ku­ten mi­hin suun­taan kan­di­daat­ti ha­lu­aa ura­pol­ku­aan vie­dä, mit­kä asiat kiin­nos­ta­vat ja mit­kä ei­vät. 

Toi­sen kes­kus­te­lun jäl­keen vuo­ros­sa on tar­jous­vai­he, jol­loin läh­dem­me kes­kus­te­le­maan työ­suh­teen eh­dois­ta, jos kan­di ja me olem­me yh­tä miel­tä sii­tä, et­tä täs­sä voi­si ol­la hy­vä koko­nai­suus tie­dos­sa. 

Eli rek­ry­pro­ses­sim­me tek­ni­seen roo­lei­hin on: 

  1. Tutus­tu­mis­kes­kus­te­lu
  2. Tes­taus­vai­he
  3. Toi­nen kes­kus­te­lu isom­mal­la kokoon­pa­nol­la
  4. Tar­jous­vai­he
Kurkkaa avoimet paikat