Data & AnalytiikkaBlogi

Kolme yleistä datan sudenkuoppaa – miten välttyä näiltä?

Olemme törmänneet kolmeen eri kompastuskiveen keskustellessa datakumppanuudesta organisaatioiden kanssa. Nämä ovat resurssien niukkuus, vanhoista dataratkaisuista kiinni pitäminen ja se, että dataa ei hyödynnetä tehokkaasti.

A computer with data on the screen

Me Loi­kal­la tyk­kääm­me pu­hua da­tas­ta ja sii­tä, mi­tä me voim­me sil­lä teh­dä. Meil­lä on pal­jon ko­ke­mus­ta sii­tä, et­tä mi­tä hy­vää da­tal­la voi­daan teh­dä, kun asiat ovat kun­nos­sa. Toi­saal­ta olem­me myös näh­neet ti­lan­tei­ta, jois­sa da­ta-asiat ei­vät ole ke­nen­kään nä­peis­sä or­ga­ni­saa­tios­sa.

Täs­sä blo­gi­pos­tauk­ses­sa avaam­me kol­me da­taan liit­ty­vää su­den­kuop­paa, joi­hin olem­me tör­män­neet, kun olem­me läh­te­neet kes­kus­te­le­maan da­ta­kump­pa­nuu­des­ta or­ga­ni­saa­tioi­den kans­sa.

1. Ei saa­da da­tas­ta te­ho­ja ir­ti ny­kyi­sil­lä re­surs­seil­la

Tyy­pil­li­nen ti­lan­ne mah­dol­li­ses­sa asia­kas­yri­tyk­ses­sä on, et­tä da­taa on kyl­lä ke­rään­ty­nyt jo kau­an, mut­ta ta­los­sa ei ole re­surs­sia, jol­la sii­tä sai­si te­ho­ja ir­ti. Da­taa var­ten on eh­kä teh­ty tiet­ty­jä rat­kai­su­ja jos­kus ai­kai­sem­min, mut­ta tä­mä hen­ki­lö ei ole enää ta­los­sa ja ku­kaan ei oi­kein tie­dä, mi­tä on teh­ty tai mi­tä pi­täi­si teh­dä. Uut­ta da­tao­saa­mis­ta on vai­kea saa­da ta­loon, sil­lä oma or­ga­ni­saa­tio ei ole pro­fi­loi­tu­nut da­tata­lok­si ja re­surs­sit ke­hit­tää koko­nai­suut­ta ovat ra­jal­li­set. 

Usein da­tan kans­sa on siis on­gel­mia. Sii­nä on vir­hei­tä. Sii­tä tuo­te­tut ra­por­tit ei­vät ole luo­tet­ta­via. Ra­por­tit voi­vat vie­dä kä­sit­tä­mät­tö­män pal­jon las­ken­ta­te­hoa, kos­ka ne on ra­ken­net­tu huo­nos­ti. Asia­kas­tie­dot ei­vät ole ajan ta­sal­la, mi­kä voi joh­taa ti­lan­tee­seen, et­tä yri­tys mark­ki­noi hen­ki­löl­le, jo­ka ei ole an­ta­nut mark­ki­noin­ti­lu­paa. Ar­vo­kas da­ta vie re­surs­se­ja, vaik­ka sen pi­täi­si au­to­maa­tion ja te­hos­ta­mi­sen kaut­ta hel­pot­taa ar­kea. 

2. Van­hois­ta da­ta­rat­kai­suis­ta ei us­kal­le­ta pääs­tää ir­ti

Jos­kus jo teh­dyis­tä ja usein van­hois­ta rat­kai­suis­ta ei us­kal­le­ta pääs­tää ir­ti, kos­ka nii­hin on ai­koi­naan in­ves­toi­tu pal­jon ai­kaa ja ra­haa. Upon­nei­den kus­tan­nus­ten louk­ku joh­taa sii­hen, et­tä tu­le­vai­suu­des­sa asiat ei­vät ke­hi­ty ja da­ta­rat­kai­sut ei­vät enää pal­ve­le or­ga­ni­saa­tio­ta par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la. Esi­mer­kik­si oma in­fra da­taa var­ten voi vaa­tia yl­lä­pi­toa, jo­hon ei ole ai­kaa ja on­gel­ma­na on usein ali- tai yli­re­sur­soin­ti. Pil­vi­rat­kai­sut kui­ten­kin skaa­laan­tui­si­vat kä­te­väs­ti toi­min­nan mu­kaan ja pois­tai­si­vat in­fra­huo­let.

3. Da­taa ei hyö­dyn­ne­tä te­hok­kaas­ti

Da­tal­la joh­ta­mi­nen ja da­taoh­jau­tu­vuus ovat tä­män päi­vän tren­de­jä, joi­ta muut alan kil­pai­li­jat var­mas­ti edis­tä­vät. Da­tas­ta saa­ta­va kil­pai­lue­tu voi ol­la se, jo­ka mää­rit­tää alan tu­le­vai­suu­den te­ki­jät. 

Ylei­set da­taan liit­ty­vät su­den­kuo­pat tii­vis­tet­ty­nä:

  1. Yri­te­tään pär­jä­tä omin voi­min, vaik­ka or­ga­ni­saa­tios­sa ei ole da­tao­saa­mis­ta.
  2. Ta­ker­ru­taan van­hoi­hin in­ves­toin­tei­hin ei­kä näh­dä tu­le­vai­suu­teen.
  3. Ei teh­dä mi­tään ja an­ne­taan kil­pai­li­joil­le kil­pai­lue­tu.

Mi­ten tei­dän yri­tyk­sen­ne voi­si saa­da da­tas­ta pa­rem­min te­ho­ja ir­ti?

Me Loi­kal­la au­tam­me mie­lel­läm­me kai­kis­sa da­tan hal­lin­taan liit­ty­vis­sä rat­kai­suis­sa.

Tutustu Loikan datapalveluihinOta yhteyttä