LoikkaBlogi

Kiitos vuodesta 2022

Loikalle vuosi 2022 oli menestyksellinen, mutta samalla myös opettava.

Revontulet

Kah­den ko­ro­na­vuo­den pe­rään glo­baa­li yh­teis­kun­ta on ol­lut jäl­leen uusien myl­ler­rys­ten edes­sä. Eläm­me epä­var­mo­ja ai­ko­ja, jos­sa niin ku­lut­ta­jien kuin yri­tys­päät­tä­jien luot­ta­mus­ta mark­ki­noi­hin mi­tataan useas­sa eri pis­tees­sä. Loi­kal­le vuo­si 2022 oli kai­kes­ta huo­li­mat­ta me­nes­tyk­sel­li­nen, mut­ta sa­mal­la myös opet­ta­va. Kas­vu­yh­tiöil­le lie­nee pe­rin­teis­tä, et­tä sel­lais­ta sees­teis­tä ajan­jak­soa jos­sa re­surs­sit, myyn­ti ja muut pro­ses­sit ovat ta­sa­pai­nos­sa ei ihan lä­hel­lä ho­ri­son­tis­sa näy. Kai­ken kaik­ki­aan vah­va luot­ta­mus omaan te­ke­mi­seen ja vi­sioon an­taa hy­vät edel­ly­tyk­set meil­le myös ti­lan­tees­sa, jos­sa ym­pä­röi­vä maa­il­ma on ko­vas­sa myl­ler­ryk­ses­sä. 

For­bes nos­taa esil­le tär­keim­pä­nä tren­di­nä en­si vuo­del­le kiih­ty­vän di­gi­ta­li­saa­tion muu­tok­sen. Olem­me Loi­kal­la näh­neet tä­män jo tä­nä vuon­na ja pääs­seet jo aloit­ta­maan vuo­den ai­ka­na mo­nia uusia asiak­kuuk­sia se­kä jat­ko­ke­hit­tä­mään van­ho­ja pro­jek­te­ja. Olem­me laa­jen­ta­neet myös pal­ve­lu­tar­jon­taam­me ja so­ke­ri­na poh­jal­la vie­neet eteen­päin omaa oh­jel­mis­to­tuo­tet­tam­me. 

Tii­mim­me on kas­va­nut ku­lu­van vuo­den ai­ka­na ja jat­kaa kas­vu­aan myös en­si vuon­na. Kas­vavan toi­mi­ti­la­tar­peen myö­tä Loik­ka muut­taa upo­uusiin toi­mi­ti­loi­hin hel­mi­kuus­sa. Py­sym­me yl­pei­nä tur­ku­lai­si­na Tu­rus­sa, mut­ta tu­lem­me ava­maan vuon­na 2023 myös toi­mi­pis­tei­tä muu­al­le Suo­meen.

Tuo­te­puo­lel­la oh­jel­mis­to­tuot­teem­me  E's Your Busi­ness on ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na jat­ka­nut me­nes­tys­tään. Ti­laus­poh­jais­ten pal­ve­lui­den mark­ki­na on jat­ka­nut kas­vua, jon­ka myö­tä lii­ke­toi­min­tam­me laa­je­nee tä­män tren­din va­na­ve­des­sä. For­bes lis­taa myös yh­te­nä en­si vuo­den tär­keim­pä­nä tren­di­nä koko­nais­val­tai­sen asia­kas­ko­ke­muk­sen ke­hi­tyk­sen. Ti­laus­poh­jais­ten pal­ve­lui­den tuo­ma help­pous ja jous­ta­vuus vas­taa erin­omai­ses­ti tä­hän ke­hi­tys­tar­pee­seen ja ulot­tuu niin ku­lut­ta­ja­pal­ve­lui­hin kuin B2B-puo­lel­le. Olem­me E’sin osal­ta pys­ty­neet laa­jen­ta­maan toi­min­taa uusil­le toi­mia­loil­le. Tä­mä ke­hi­tys jat­kuu myös en­si vuon­na. Tu­lem­me pa­nos­ta­maan kan­sain­vä­li­seen mark­ki­naan, jo­ka avaa meil­le uusia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia ja mah­dol­lis­taa siir­ty­mi­sen sil­le kuu­lui­sal­le seu­raa­val­la ta­sol­le. 

Lo­puk­si ha­luan kiit­tää yh­teis­työ­kump­pa­nei­tam­me ja asiak­kai­tam­me men­nees­tä vuo­des­ta. Olem­me on­nek­kai­ta saa­des­sam­me teh­dä tätä työ­tä yh­des­sä tei­dän kans­san­ne. Isot kii­tok­set myös koko Loi­kan tii­mil­le, ar­vos­tan suu­res­ti tei­dän jo­kai­sen työ­pa­nos­ta. Saan it­se ener­gi­aa ja mo­ti­vaa­tio­ta työ­hön koh­taa­mi­sis­ta ja yh­tei­ses­tä te­ke­mi­ses­tä. Kii­tos, et­tä saan luot­sa­ta yri­tyk­siä­ni juu­ri tei­dän kans­san­ne.

En­si vuo­den tuo­mat haas­teet ja mah­dol­li­suu­det ovat meil­le edel­leen osit­tain ar­voi­tuk­sia, mut­ta us­kon, et­tä sii­tä tu­lee hy­vä meil­le kai­kil­le. Hy­vää uut­ta vuot­ta!

// Joo­nas Suo­mi­nen, CEO