LoikkaBlogi

Mitä ketteryys tarkoittaa oikeasti?

Meillä Loikalla ketteryys on toki projekteissamme mukana joka päivä, mutta tämän lisäksi me haluamme olla organisaationa ketteriä liikkeissämme.

Or­ga­ni­saa­tiot usein pu­hu­vat sii­tä, et­tä ovat ket­te­riä ja no­pei­ta liik­keis­sään. Ol­laan val­mii­ta muut­tu­maan, ke­hit­ty­mään ja ko­kei­le­maan. Mi­tä tä­mä tar­koit­taa käy­tän­nös­sä?

Me em­me Loi­kal­la ha­lua ra­ken­taa raa­me­ja, joi­den si­säl­lä täy­tyy eh­dot­to­mas­ti toi­mia, vaan tar­koi­tuk­se­na on ko­keil­la pie­nel­lä kyn­nyk­sel­lä ja sit­ten siir­tää fo­kus­ta, jos ver­sio 1 ei toi­mi. Usein ver­sio 2.0 on jo pal­jon toi­mi­vam­pi!

Hy­vä­nä esi­merk­ki­nä or­ga­ni­saa­tiom­me ket­te­ryy­des­tä toi­mii täs­sä vii­mei­sen vii­kon si­säl­lä ta­pah­tu­nut: 

CTO:mme Hen­rik ja UI/UX De­sig­ne­rim­me Erik kes­kus­te­li­vat sii­tä, et­tä mi­tä miel­tä he kum­pi­kin ovat käyt­tö­ta­paus­ten do­ku­men­toin­nis­ta ja mi­ten si­tä teh­dään jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti. Täs­tä pu­he siir­tyi sii­hen, et­tä teh­dään­kö tätä Loi­kal­la tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti ja vaik­ka teh­täi­siin­kin, niin tie­tää­kö meil­lä po­ruk­ka, et­tä min­kä ta­kia tä­mä on tär­ke­ää. 

Viik­ko tä­män kes­kus­te­lun jäl­keen ve­dim­me maa­nan­tain aa­mu­pa­lan jäl­keen Gher­kin- ai­hei­sen works­ho­pin, jos­sa siis kä­vim­me lä­pi works­hop­pien kaut­ta si­tä, et­tä min­kä ta­kia käyt­tö­ta­paus­ten ku­van­ta­mi­nen on tär­ke­ää ja mik­si si­tä kan­nat­tai­si teh­dä asiak­kaan kans­sa.

Jos miet­tii, et­tä vii­kos­sa aja­tuk­ses­ta works­hop­piin ja käy­tän­töön ar­jes­sa on to­del­la no­pea ai­ka. Mo­ni or­ga­ni­saa­tio har­kit­see toi­min­tata­po­ja kuu­kausia en­nen käyt­töön­ot­toa, mut­ta mei­dän ta­pam­me on ot­taa pie­nel­lä kyn­nyk­sel­lä käyt­töön, pi­lo­toi­da ja sit­ten vä­hän fik­sa­ta, jos fik­sat­ta­vaa löy­tyy.

Tä­mä esi­merk­kim­me on hy­vä muis­tutus sii­tä, et­tä vaa­li­kaa or­ga­ni­saa­tion­ne ideoin­ti­kykyä ja teh­kää muu­tok­sia no­peas­ti. Jah­kai­lul­la saa ai­kai­sek­si vain li­sää jah­kai­lua.