LoikkaBlogi

Hyvä myyjä osaa ennen kaikkea kuunnella

Me haluamme seuraavaksi esitellä meillä maaliskuussa aloittaneen Senior Sales Managerimme Tomas Haltsosen!

Tomas Haltsonen sitting on a chair at Loikka's office

To­mak­sel­la on rau­tai­sa ko­ke­mus myyn­nis­tä niin päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pan kuin da­tan alal­ta ja hän on ot­ta­nut no­peas­ti ko­pin Loi­kan myyn­nis­tä.

“On ol­lut kiin­nos­ta­vaa hy­pä­tä tek­no­lo­gia-alal­le ja vaik­ka it­se sa­non­kin, niin pit­kä myyn­nil­li­nen taus­ta on aut­ta­nut to­del­la pal­jon muu­tok­ses­sa. Myyn­nin ko­ke­mus aut­taa ym­mär­tä­mään asiak­kaan kan­nal­ta oleel­li­sia lii­ke­toi­min­nal­li­sia haas­tei­ta ja mi­ten Loik­ka pys­tyi­si nii­hin pu­reu­tu­maan!” 

Loi­kal­la viik­ko al­kaa maa­nan­tai­na ai­na myyn­ti­pa­la­ve­ril­la, jos­sa käym­me po­ru­kal­la lä­pi mi­ten pro­jek­tit ovat edis­ty­neet vii­kon ai­ka­na ja mil­lai­sia uusia dia­lo­ge­ja on käyn­nis­sä. 

“It­se olen ai­na ol­lut eri­tyi­sen kiin­nos­tu­nut ni­me­no­maan New Busi­ness -myyn­nis­tä, sil­lä uusien kes­kus­te­lu­jen avaa­mi­nen tuo vauh­tia ja jän­nit­tä­viä ti­lan­tei­ta omaan työs­ken­te­lyyn. Meil­lä on Loi­kal­la tar­koi­tus pal­ka­ta uusi hen­ki­lö syk­syl­lä mi­nul­le työ­pa­rik­si Key Account Ma­na­ger -tyy­li­seen roo­liin, jon­ka fo­kus on puo­les­taan enem­män ole­mas­sa ole­vis­sa asiak­kais­sa ja hei­dän pro­jek­tien joh­ta­mi­ses­sa.” To­mas ker­too.

Ker­rot­ko To­mas vie­lä, et­tä mi­kä te­kee hy­vän myy­jän?

“Mie­les­tä­ni kaik­ki läh­tee kuun­te­le­mi­ses­ta ja yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­nan ym­mär­tä­mi­ses­tä. Oma taus­ta­ni mah­dol­lis­taa sen, et­tä mi­nul­la on sy­vä­osaa­mis­ta mo­nel­ta eri toi­mia­lal­ta ja ym­mär­rän busi­nek­sen ki­pu­koh­dat. Tek­no­lo­gia­rat­kai­su­jen myy­mi­nen on lop­pu­jen lo­puk­si vain näi­hin ki­pu­koh­tiin vas­taa­mis­ta ja uusien ovien avai­lua asiak­kaan lii­ke­toi­min­nal­le. En­nen kaik­kea ha­luan dia­lo­gien kaut­ta ra­ken­taa luot­ta­mus­ta: en­sin luon luot­ta­muk­sen it­see­ni ja sen jäl­keen Loik­kaan."

“Meil­lä on Loi­kal­la hir­mu hy­vä track record to­teu­te­tuis­ta pro­jek­teis­ta ja teem­me sen mi­tä lu­paam­me. Viem­me pro­jek­te­ja ai­na eteen­päin yh­des­sä asia­kas­ta kuun­nel­len ja var­mis­tam­me, et­tä pää­sem­me ha­lut­tuun lop­pu­tu­lok­seen."

To­mas on ai­na val­mis läh­te­mään lou­naal­le ja spar­raa­maan, jos tek­no­lo­gi­set rat­kai­sut ovat ho­ri­son­tis­sa!

Varaa tapaaminen