Digitaalinen liiketoimintaBlogi

Digitaalinen roadmap auttaa tavoitteiden saavuttamisessa

Digitaalinen roadmap on suunnitelma, jossa hahmotellaan, kuinka yritys käyttää teknologiaa tavoitteidensa saavuttamiseksi.

A map

Ny­ky­päi­vä­nä yri­tyk­sil­lä on ol­ta­va sel­keä kä­si­tys di­gi­taa­li­sis­ta ta­voit­teis­taan ​​­ja stra­te­giois­taan. Di­gi­taa­li­sel­la stra­te­gial­la hah­mo­tel­laan ylä­ta­son ta­voit­teet ja di­gi­taa­li­nen road­map ker­too, kuin­ka nä­mä saa­vu­te­taan. Di­gi­taa­li­nen road­map on siis suun­ni­tel­ma, jos­sa hah­mo­tel­laan, kuin­ka yri­tys käyt­tää tek­no­lo­gi­aa ta­voit­tei­den­sa saa­vut­ta­mi­sek­si.

“Di­gi­taa­li­nen road­map var­mis­taa sen, et­tei kes­ki­ty­tä vain ny­ky­het­keen vaan huo­mioi­daan myös tu­le­vai­suu­den tar­peet ja näh­dään niin sa­no­tus­ti met­sä puil­ta. Täs­sä het­kes­sä teh­tä­vien asioi­den tu­li­si pal­vel­la lii­ke­toi­min­taa myös tu­le­vai­suu­des­sa.” To­mas Halt­so­nen, Head of Sa­les

Road­ma­pin hyö­dyt

Di­gi­taa­li­nen road­map on tär­keä useis­ta syis­tä. En­sin­nä­kin se aut­taa yri­tyk­siä py­sy­mään kil­pai­lu­kykyi­si­nä. Di­gi­taa­li­nen ym­pä­ris­tö muut­tuu jat­ku­vas­ti ja yri­tyk­set, jot­ka ei­vät pys­ty so­peu­tu­maan, ovat vaa­ras­sa jää­dä jäl­keen. Di­gi­taa­li­sen road­ma­pin avul­la voi­daan tun­nis­taa uusia mah­dol­li­suuk­sia, py­syä ke­hi­tyk­sen kär­jes­sä ja tun­nis­taa mah­dol­li­sia heik­kouk­sia tai uh­kia.

Toi­nen hyö­ty on, et­tä road­map aut­taa yri­tyk­siä vir­ta­vii­vais­ta­maan pro­ses­se­ja ja li­sää­mään te­hok­kuut­ta. Se tun­nis­taa alu­eet, joil­la tek­no­lo­gi­aa voi­daan hyö­dyn­tää teh­tä­vien au­to­ma­ti­soin­tiin, kus­tan­nus­ten vä­hen­tä­mi­seen ja ylei­sen asia­kas­ko­ke­muk­sen pa­ran­ta­mi­seen. Tek­no­lo­gi­aa te­hok­kaas­ti hyö­dyn­tä­mäl­lä yri­tyk­set voi­vat saa­da kil­pai­lue­tua ja pa­ran­taa tu­los­taan.

Di­gi­taa­li­nen road­map aut­taa yri­tyk­siä myös prio­ri­soi­maan in­ves­toin­te­jaan. Eten­kin, jos re­surs­sit ovat ra­jal­li­set, on vält­tä­mä­tön­tä in­ves­toi­da oi­kei­siin asioi­hin. Road­map tar­jo­aa yri­tyk­sil­le puit­teet ar­vioi­da tar­pei­taan ja koh­den­taa re­surs­se­jaan te­hok­kaas­ti. In­ves­toin­te­ja prio­ri­soi­mal­la voi­daan saa­vut­taa di­gi­taa­li­set ta­voit­teet te­hok­kaam­min.

“Usein voi käy­dä niin, et­tä teh­dään mer­kit­tä­vä in­ves­toin­ti pal­ve­le­maan sen het­kis­tä ra­jat­tua tar­vet­ta ot­ta­mat­ta kui­ten­kaan riit­tä­väs­ti huo­mioon tek­no­lo­gis­ta koko­nai­suut­ta ja tu­le­vai­suu­den tar­pei­ta. Kun di­gi­taa­li­nen road­map on ajan­ta­sal­la, väl­ty­tään täl­lai­sil­ta mah­dol­li­sil­ta vir­hein­ves­toin­neil­ta, mit­kä taas ra­joit­ta­vat te­ke­mis­tä tu­le­vai­suu­des­sa suur­ten upon­nei­den kus­tan­nus­ten vuok­si.” To­mas Halt­so­nen, Head of Sa­les

Di­gi­taa­li­suus tuo usein mer­kit­tä­viä etu­ja, mut­ta näi­hin voi liit­tyä myös ris­ke­jä. Di­gi­taa­li­sel­la tie­kar­tal­la var­mis­te­taan, et­tä yri­tyk­set ym­mär­tä­vät nä­mä ris­kit ja var­mis­ta­vat, et­tä on ole­mas­sa toi­men­pi­tei­tä näi­den vä­hen­tä­mi­sek­si.

Yh­teen­ve­to­na voi­daan to­de­ta, et­tä di­gi­taa­li­nen road­map on rat­kai­se­va osa me­nes­tys­tä ny­ky­päi­vän di­giai­ka­na. Se aut­taa yri­tyk­siä muun muas­sa:

  • py­sy­mään kil­pai­lu­kykyi­si­nä
  • te­ke­mään asioi­ta te­hok­kaas­ti
  • prio­ri­soi­maan in­ves­toin­te­ja
  • vir­ta­vii­vais­ta­maan pro­ses­se­ja
  • hal­lit­se­maan ris­ke­jä
  • saa­vut­ta­maan di­gi­taa­li­set ta­voit­teet no­peam­min
  • ke­hit­tä­mään di­gi­taa­li­sia rat­kai­su­ja pit­kä­jän­tei­ses­ti

Tar­vit­set­ko apua road­ma­pin laa­ti­mi­ses­sa?

Me Loi­kal­la ym­mär­räm­me yri­tys­ten koh­taa­mat haas­teet näi­nä tuu­li­si­na ai­koi­na. Us­kom­me, et­tä nyt on erin­omai­nen ajan­koh­ta var­mis­taa, et­tä pro­ses­sit ja toi­min­ta­mal­lit vas­taa­vat yri­tyk­sen di­gi­taa­li­sia tar­pei­ta. Au­tam­me mie­lel­läm­me näi­hin liit­ty­vis­sä asiois­sa.

Ota yhteyttä