Data & AnalytiikkaLoikka Pro Tip

Datan keskittäminen kannattaa

Da­ta on ny­ky­päi­vä­nä tär­keä osa lii­ke­toi­min­taa. Mo­net hyö­dyn­tä­vät si­tä eri­tyi­ses­ti ra­por­toin­nis­sa ja di­gi­taa­li­sis­sa pal­ve­luis­sa toi­min­nan te­hos­ta­mi­seen ja tu­lok­sen pa­ran­ta­mi­seen.

Riit­tä­vän koko­nais­ku­van puut­tu­mi­nen tai pal­ve­lui­den heik­ko käyt­tö­ko­ke­mus voi­vat hai­tata lii­ke­toi­min­taa. Kes­kit­tä­mäl­lä da­taa ra­por­toin­nis­ta tu­lee luo­tet­ta­vam­paa ja tar­kem­paa. Sa­mal­la da­taa saa­daan tar­jot­tua kat­ta­vam­min eri pal­ve­lui­den käyt­töön lop­pu­käyt­tä­jil­le esi­tet­tä­väk­si pa­ran­taen lo­pul­ta käyt­tö­ko­ke­mus­ta.

Hyö­dyn­tä­mäl­lä ny­ky­ai­kai­sia ja skaa­lau­tu­via pil­vi­tek­no­lo­gioi­ta da­taa pys­ty­tään kes­kit­tä­mään, kä­sit­te­le­mään ja ana­ly­soi­maan ket­te­räm­min, kun ai­kaa ku­luu vä­hem­män tek­ni­siin yk­si­tyis­koh­tiin ja voi­daan kes­kit­tyä var­si­nai­seen työ­hön. Li­säk­si pil­ves­sä käy­tet­tä­vil­lä työ­ka­luil­la eri os­a­puol­ten vä­li­nen työs­ken­te­ly on su­ju­vam­paa, kun vies­tin­tä, ra­port­tien tar­kas­te­lu ja da­tan kä­sit­te­ly ta­pah­tu­vat yh­des­sä pai­kas­sa.

Me Loi­kal­la kan­nus­tam­me yri­tyk­siä kes­kit­tä­mään da­taan­sa ja au­tam­me mie­lel­läm­me kai­kis­sa da­tan hal­lin­taan liit­ty­vis­sä rat­kai­suis­sa ku­ten da­ta-ark­ki­teh­tuu­rin suun­nit­te­lus­sa, da­tan kä­sit­te­lys­sä, ko­neop­pi­mi­sen ja te­ko­ä­lyn hyö­dyn­tä­mi­ses­sä se­kä da­tain­te­graa­tiois­sa.

Tutustu datapalveluihimme