SHIFT Business Festival

Toteutimme SHIFT Business Festivalille käyttäjälähtöisen verkkosivu-uudistuksen, Wordpress-pohjalla.

Puhuja pitämässä esitystä bisnesfestivaaleilla isolle yleisölle.

Al­ku­ti­lan­ne

SHIFT Busi­ness Fes­ti­va­lin Wordpress-poh­jai­sia verk­ko­si­vu­ja läh­det­tiin uu­dis­ta­maan ole­mas­sa ole­van si­vus­ton au­di­tioin­nin se­kä jat­ko­ke­hi­tys­tar­pei­den pe­rus­teel­la. Si­vus­to­uu­dis­tuk­sen ta­voit­tee­na oli luo­da mah­dol­li­sim­man käyt­tä­jäys­tä­väl­li­nen si­vus­to, jo­ka pal­ve­lee asia­kas­koh­de­ryh­mää mah­dol­li­sim­man hy­vin ja sel­keäs­ti.

To­teu­tus

Käy­tän­nös­sä tä­mä tar­koit­ti si­tä, et­tä van­han si­vus­ton kom­po­nen­tit käy­tiin lä­pi, nii­den muok­kaus­tar­peet kir­jat­tiin ylös ja lo­pul­ta ana­ly­soi­tiin. Suun­nit­te­lu­rat­kai­sut to­teu­tet­tiin so­vel­taen SHIF­Tin uut­ta brän­di­kä­si­kir­jaa, si­vus­ton van­ho­ja kom­po­nent­te­ja se­kä poh­ja­työs­sä löy­ty­nei­tä asia­kas­tar­pei­ta. Uut­ta si­vua läh­det­tiin ra­ken­ta­maan mo­bii­li­käyt­tä­jät kes­kiös­sä – ta­voit­tee­na mah­dol­li­sim­man help­po­käyt­töi­nen, sel­keä ja su­la­va si­vus­to. Myös esi­mer­kik­si SHIF­Tin ta­pah­tu­mao­sio uu­dis­tet­tiin help­po­lu­kui­sem­mak­si.

Jat­kos­sa

SHIF­Tin brän­di­uu­dis­tet­tu si­vus­to on lois­ta­va esi­merk­ki sii­tä, mi­ten help­po­käyt­töi­nen ja saa­vu­tet­ta­va verk­ko­si­vu vas­taa mo­der­nin mo­bii­li­käyt­tä­jän tar­pei­siin. Se­kä si­vus­ton si­säl­tö et­tä tek­ni­nen to­teu­tus on käy­ty huo­lel­la lä­pi tä­mä huo­mioi­den. Jat­kam­men SHIF­Tin si­vus­ton yl­lä­pi­toa ja ke­hit­tä­mis­tä ai­na tar­peen vaa­ties­sa.

Asiak­kaan kom­ment­ti

"Si­vus­tos­ta tu­li täy­del­li­nen yh­dis­tel­mä omia toi­vei­tam­me se­kä kä­vi­jöi­dem­me tar­pei­siin vas­taa­via omi­nai­suuk­sia. Olen ol­lut eri­tyi­sen ilah­tu­nut Loi­kan ket­te­ryy­des­tä toi­mia, ke­hit­tää ja ideoi­da. Pal­ve­lu on ol­lut en­si­luok­kais­ta ja asioi­hin tar­tu­taan ri­peäs­ti. Olem­me ol­leet to­del­la tyy­ty­väi­siä uu­teen si­vus­toon ja jat­kam­me yh­teis­työ­tä ilol­la."

Ca­ri­ta Var­jo­nen, toi­mi­tus­joh­ta­ja

Tutustu SHIFTin verkkosivustoonLue lisää asiakastarinoitamme