E-kirjaston tunnistautumis- ja kirjautumisratkaisu

Toteutimme Kansalliskirjastolle E-kirjaston tunnistautumis- ja kirjautumisratkaisun e-kirjastopalveluiden asiakkaiden ja henkilökunnan käyttöön.

Al­ku­ti­lan­ne

Ke­säl­lä 2023 Hel­sin­gin kau­pun­gin ve­tä­mä E-kir­jas­to­han­ke tar­vit­si kump­pa­nin ke­hit­tä­mään tun­nis­tus- ja kir­jau­tu­mis­rat­kai­sua tu­le­van E-kir­jas­to­pal­ve­lun asiak­kail­le ja kir­jas­ton hen­ki­lö­kun­nal­le. Tek­ni­nen ark­ki­teh­tuu­ri oli mää­ri­tel­ty en­nal­ta, mut­ta rat­kai­sua ha­lut­tiin muo­toil­la käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sem­mäk­si.

To­teu­tus

Pal­ve­lu­muo­toi­lim­me tun­nis­tus- ja kir­jau­tu­mis­rat­kai­sun pit­käl­ti uu­des­taan, sil­lä tek­ni­nen ark­ki­teh­tuu­ri ja en­nal­ta mää­ri­tel­lyt käyt­tö­ta­pauk­set ei­vät ol­leet sel­lai­si­naan riit­tä­viä koh­taa­maan se­kä kir­jas­to­jen hen­ki­lö­kun­nan et­tä mo­ni­muo­toi­sen asia­kas­kun­nan tar­pei­ta. Suun­nit­te­lim­me it­se­pal­ve­lu­muo­toi­sen asioin­ti­por­taa­lin, kir­jas­toil­le tar­koi­te­tun käyt­tä­jän- ja so­pi­mus­hal­lin­ta­rat­kai­sun, käyt­tö­liit­ty­mät se­kä tuo­tim­me Suo­mi.fi-tun­nis­tau­tu­mi­sen ja Di­gi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton VTJ-muu­tos­ra­ja­pin­nan in­te­graa­tiot. Kos­ka pal­ve­lus­sa kä­si­tel­lään Suo­men kan­sa­lais­ten hen­ki­lö­tie­to­ja ja ky­sees­sä on jul­ki­ses­ti saa­ta­vil­la ole­va pal­ve­lu, pal­ve­lun tie­to­tur­val­li­suu­teen kiin­ni­tet­tiin eri­tyis­tä huo­mio­ta.

Vuo­den 2024 alus­sa pro­jek­tin omis­ta­juus siir­tyi Hel­sin­gin kau­pun­gin työ­ryh­mäl­tä E-kir­jas­to-or­ga­ni­saa­tiol­le: Hel­sin­gin yli­opis­ton Kan­sal­lis­kir­jas­tol­le. Loik­ka jat­koi Kan­sal­lis­kir­jas­ton yh­teis­työ­kump­pa­ni­na tun­nis­tau­tu­mis­rat­kai­sun toi­mit­ta­ja­na. Tal­ven ai­ka­na kir­jas­to­jen yh­te­näi­nen tun­nis­tau­tu­mis­rat­kai­su me­ni re­mont­tiin kir­jas­to­jen hen­ki­lö­kun­nan pa­laut­teen pe­rus­teel­la. Rat­kai­suk­si to­teu­tim­me Pass­key-tek­no­lo­gi­aa hyö­dyn­tä­vän kir­jau­tu­mis­po­lun, jot­ta kaik­ki kir­jas­tot voi­si­vat si­jain­nis­ta tai jär­jes­tel­mäs­tä riip­pu­mat­ta tun­nis­tau­tua jär­jes­tel­mään vah­vas­ti ja tie­to­tur­val­li­ses­ti. Pass­key-kir­jau­tu­mi­nen imple­men­toi­tiin myös kir­jas­ton asiak­kail­le tar­koi­tet­tuun rat­kai­suun.

Jat­kos­sa

Huh­ti­kuus­sa 2024 E-kir­jas­to­pal­ve­lu jul­kais­tiin ja tu­li maan­laa­jui­ses­ti käyt­töön yli 200 kun­nal­le, eli yli 85 pro­sen­til­le Suo­men asuk­kais­ta. Li­sää kun­tia on liit­ty­mäs­sä pal­ve­luun tu­le­vai­suu­des­sa. Loik­ka jat­kaa Kan­sal­lis­kir­jas­ton yh­teis­työ­kump­pa­ni­na tun­nis­tau­tu­mis­rat­kai­sun yl­lä­pi­to- ja jat­ko­ke­hi­tys­teh­tä­vis­sä. Voit la­da­ta rat­kai­suam­me hyö­dyn­tä­vän E-kir­jas­to-so­vel­luk­sen mak­sut­ta Androi­din ja Applen so­vel­lus­kau­pois­ta.

Lue muita asiakastarinoitammeTutustu E-kirjastoon