Digitaalinen visio ja strategia

Lähdimme toteuttamaan Delta Auto Oy:n digitaalista strategiaa. Kehityksen pääkohdat olivat Verkkopalvelukehitys, Tietovarastokehitys, Customer Data Platform ja Product Data Platform.

Al­ku­ti­lan­ne

Asiak­kaan toi­mia­la on luon­teel­taan to­del­la no­peas­ti muut­tu­va ja tar­ve uu­dis­taa pal­ve­lui­ta ny­ky­ai­kai­sem­piin di­gi­taa­li­siin pal­ve­lui­hin on ko­va. Toi­vee­na oli ke­hit­tää di­gi­taa­li­nen stra­te­gia, jo­ka on lin­ki­tet­ty lii­ke­toi­min­nan vi­sioon ja stra­te­gi­aan sau­mat­to­mas­ti.

To­teu­tus

Kar­toi­tim­me asiak­kaan aja­tuk­sia ja tar­pei­ta sii­tä, mi­hin asia­kas toi­voo lii­ke­toi­min­tan­sa ke­hit­ty­vän ja mi­tä on­gel­ma­koh­tia he nä­ke­vät en­nal­ta. Teim­me it­se­näi­sen ar­vion lii­ke­toi­min­nan di­gi­taa­li­ses­ta as­tees­ta ja mää­rit­te­lim­me eri­lai­sia rat­kai­su­ja eri on­gel­miin. Nä­mä rat­kai­sut ase­tet­tiin prio­ri­teet­ti­jär­jes­tyk­seen, jon­ka poh­jal­ta laa­dit­tiin di­gi­taa­li­nen road­map, jo­hon asia­kas toi­voi to­teut­ta­jak­si Loik­kaa.

Osa-alu­eet

Di­gi­taa­li­sen ke­hi­tyk­sen pää­koh­dat oli­vat Verk­ko­pal­ve­lu­ke­hi­tys, Tie­to­va­ras­to­ke­hi­tys, Cus­to­mer Da­ta Plat­form ja Pro­duct Da­ta Plat­form.

Lop­pu­tu­los

Stra­te­gian ja vi­sion mu­kai­set koh­dat to­teu­tet­tiin useas­sa eri pro­jek­tis­sa hy­vin tu­lok­sin. He­din Au­to­mo­ti­ve os­ti Del­ta Au­to Oy:n 1.9.2023 ja yk­si osa­te­ki­jä oli Del­tan di­gi­taa­li­sen pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nan ke­hit­ty­mi­nen ja kor­kea di­gi­taa­li­nen ma­tu­ri­teet­ti. Loi­kan tuot­ta­ma di­gi­taa­li­nen vi­sio ja stra­te­gia oli siis osoi­te­tus­ti alan huip­pua ja lin­jas­sa kan­sain­vä­lis­ten yri­tyk­sien stra­te­gian kans­sa.

Lue muita asiakastarinoita