LoikkaOulu

Full Stack -kehittäjä

Etsimme tiimiimme 3+ vuoden työkokemuksella varustettua Full Stack -kehittäjää. Toivomme, että olet halukas sparrailemaan työkavereiden kanssa ja löytämään yhdessä oikeat ratkaisut ongelmiin.

Tu­le työ­ka­ve­rik­sem­me Ou­luun!

Me olem­me Loik­ka – al­ku­jam­me tur­ku­lai­nen IT-ta­lo, jo­ka on eri­kois­tu­nut toi­mi­maan stra­te­gi­se­na tek­no­lo­gia­kump­pa­ni­na asiak­kail­lem­me. Pro­jek­ti- ja kon­sul­toin­ti­lii­ke­toi­min­nan li­säk­si olem­me ke­hit­tä­neet oman SaaS-tuot­teen Aa­vun, jo­ten voi­si sa­noa, et­tä meil­lä yh­dis­tyy sa­man ka­ton al­la ki­vas­ti kon­sult­tiy­ri­tyk­sen ja tuo­te­ta­lon par­haat puo­let.

Työyh­tei­sö­nä olem­me sweet spo­tis­sa: Em­me ole enää kas­vu­ki­vuis­sa pyö­ris­ke­le­vä start up. Toi­saal­ta em­me ole vie­lä mi­kään val­ta­va työyh­tei­sö, jos­sa yk­si­lön ää­ni ei pää­se kuu­lu­viin. Noin kol­men­kym­me­nen tii­mi­läi­sen yh­tei­söm­me ma­jai­lee Tu­run Ku­pit­taal­la se­kä Ou­lun toi­mi­pis­tees­säm­me. Vuon­na 2024 tu­lem­me kas­vat­ta­maan työyh­tei­söm­me noin 40 hen­ki­löön, te­ke­mään useam­man toi­mia­la-avauk­sen uusien asiak­kuuk­sien kans­sa se­kä kes­kit­ty­mään ter­vee­seen kas­vuun ku­ten tä­hän­kin as­ti.

Työn­ku­va & mi­tä tar­joam­me 

Et­sim­me tii­miim­me 3+ vuo­den työ­ko­ke­muk­sel­la va­rus­tet­tua Full Stack -ke­hit­tä­jää. Toi­vom­me, et­tä olet ha­lu­kas spar­rai­le­maan työ­ka­ve­rei­den kans­sa ja löy­tä­mään yh­des­sä oi­keat rat­kai­sut on­gel­miin. Roo­lis­sa on myös mah­dol­lis­ta kas­vaa asia­kas­vas­tuul­li­seen tii­min­ve­tä­jän roo­liin ja ko­ke­mus­taus­ta riip­puen tä­mä on myös mah­dol­lis­ta jo työ­suh­teen alus­sa­kin.

Tar­joam­me Loi­kal­la rei­lun pal­kan, jous­ta­vat työ­ajat se­kä etä­työ­mah­dol­li­suu­det, lii­kun­ta- ja kult­tuu­rie­dun, kat­ta­vat yk­si­tyi­set työ­ter­veys­pal­ve­lut psy­ko­lo­gi­pal­ve­luil­la, va­paa-ajan ta­pa­tur­ma­va­kuu­tuk­sen se­kä liu­dan loik­ka­lai­sil­le kuu­lu­via set­te­jä, jois­ta ker­rom­me mie­lel­läm­me li­sää. Loik­ka­lai­set ovat ku­van­neet työyh­tei­söäm­me sa­noil­la jous­ta­va, ren­to ja rei­lu - ja tätä me ha­luam­me­kin ol­la!

Meil­lä Loi­kal­la us­kom­me jat­ku­vaan ke­hit­ty­mi­seen ja täs­sä si­nul­la on­kin tii­mim­me täy­si tu­ki. Tek­no­lo­gia­joh­ta­jam­me Hen­rik Ju­vo­nen toi­mii mie­lel­lään men­to­ri­na ja spar­rai­lu­kump­pa­ni, kun haet oi­ke­aa rat­kai­sua on­gel­maan. Lead De­sig­ne­rim­me Erik Sö­der­lund voi taas tu­kea si­nua de­sig­nin kans­sa!

Mi­tä odo­tam­me si­nul­ta?

Toi­vom­me, et­tä si­nul­la on so­vel­tu­va tie­to­tek­nii­kan alan kor­kea­kou­lu­tut­kin­to, mut­ta kaik­kein tär­kein­tä on kui­ten­kin tek­ni­nen osaa­mi­se­si ja tai­to­si oh­jel­mis­to­ke­hi­tyk­sen sa­ral­la. 

Tii­mim­me odot­taa si­nul­ta

  • 3+ vuot­ta työ­ko­ke­mus­ta alal­ta
  • Osaa­mis­ta No­de.js -bac­ken­dil­lä ke­hi­tyk­ses­tä ja tie­to­kan­nois­ta
  • Osaa­mis­ta React- ja web-ke­hi­tyk­ses­tä (HTML, CSS, JS)
  • Osaa­mis­ta ylei­sis­tä oh­jel­mis­to­ke­hi­tys­käy­tän­nöis­tä ja työ­ka­luis­ta
  • Ko­ke­mus­ta da­tan kä­sit­te­lys­tä
  • Ko­ke­mus­ta API-suun­nit­te­lus­ta ja -in­te­graa­tiois­ta
  • Su­ju­vaa suo­men tai englan­nin kie­len tai­toa

Kat­som­me eduk­si, jos si­nul­la on

  • Next.js-osaa­mis­ta
  • Ty­peSc­ript-osaa­mis­ta
  • User In­ter­face (UI) / User Ex­pe­rience (UX) De­sign -ko­ke­mus­ta

Me Loi­kal­la us­kom­me ha­ke­mi­sen help­pou­teen ja tie­däm­me, et­tä CV ei ole ai­na ajan ta­sal­la!

Täs­tä syys­tä meil­le voi ha­kea myös il­man CV:tä ja erit­täin pie­nel­lä kyn­nyk­sel­lä! Voit lait­taa mei­dän HR Ma­na­ge­ril­lem­me Lin­dal­le vies­tiä Loi­kan rek­ry­si­vu­jen no­peas­ti täy­tet­tä­vän for­min kaut­ta, suo­raan säh­kö­pos­tia linda.anttila@loikka.io tai vaik­ka Lin­ke­dI­nis­sä vies­tiä, niin ju­tel­laan asias­ta li­sää. 

Muita avoimia tehtäviä

Täy­tä tie­to­si ja hae

0-1 vuotta
Enemmän kuin kaksi vuotta
Enemmän kuin neljä vuotta
Enemmän kuin kuusi vuotta
Sallittu tiedostotyyppi: PDF. Max. tiedoston koko: 3 MB.
Sallittu tiedostotyyppi: PDF. Max. tiedoston koko: 3 MB.
Kyllä
Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja.