Suorituskykyinen verkkosivukokonaisuus

Toteutimme Secto Automotive Oy:lle tehokkaan ja liiketoimintaa palvelevan verkkosivukokonaisuuden.

Automotive Dealership Store

Al­ku­ti­lan­ne

Asia­kas ha­lusi te­hok­kaam­man ja lii­ke­toi­min­taa pa­rem­min pal­ve­le­van verk­ko­si­vu­koko­nai­suu­den. Toi­veis­sa oli  ny­ky­ai­kai­nen rat­kai­su, jo­ka mah­dol­lis­tai­si lii­ke­toi­min­nal­li­ses­ti uusia asioi­ta ja si­vus­ton, jo­ka on pa­rem­min ha­ku­ko­neop­ti­moi­tu.

To­teu­tus

Pro­jek­ti al­koi De­sign Sprin­til­lä, jos­sa suun­ni­tel­tiin si­vus­to hy­vin pit­käl­le ja sii­tä to­teu­tet­tiin pro­to­tyyp­pi. Pro­to­tyyp­pi käyt­tä­jä­tes­tat­tiin ja näin taklat­tiin mon­ta kom­pas­tus­ki­veä jo en­nen kuin yh­tään ri­viä oli vie­lä koo­dat­tu. 

Lop­pu­tu­lok­se­na to­teu­tim­me yh­teis­työs­sä Sec­to Au­to­mo­ti­vel­le suo­ri­tus­kykyi­sen ja vi­su­aa­li­ses­ti näyt­tä­vän verk­ko­si­vu­koko­nai­suu­den, jo­ka on in­tegroi­tu hei­dän si­säi­siin jär­jes­tel­miin. Si­vus­tol­le on li­sät­ty te­hok­kuut­ta tuo­via omi­nai­suuk­sia, ku­ten vi­deo­jär­jes­tel­mä myyn­nin tuek­si se­kä mak­su­jär­jes­tel­män in­te­graa­tio, jo­ka mah­dol­lis­taa sau­mat­to­man asia­kas­ko­ke­muk­sen. Asia­kas voi hank­kia si­vus­tol­ta vaih­toau­ton suo­raan verk­ko­kau­pas­ta. Si­vus­ton taus­tal­la hyö­dyn­ne­tään hy­bri­di­pil­vi- ja mo­ni­pil­vi­rat­kai­su­ja, jot­ka var­mis­ta­vat jous­ta­van ja te­hok­kaan pal­ve­lun.

Jat­kos­sa

Tu­lem­me ke­hit­tä­mään lop­pua­siak­kaan omaa nä­ky­mää ja tar­joo­man vie­mis­tä yk­si­löi­tyyn suun­taan. Li­säk­si tu­lem­me to­teut­ta­maan ra­hoi­tus­pää­tök­sen au­to­ma­ti­soi­dun haun se­kä mark­ki­na­da­taan poh­jau­tu­va vaih­toau­to­jen hin­ta-ar­vioin­nin si­vus­tol­le. Si­vus­ton ke­hi­tys siis jat­kuu ja sa­mal­la yl­lä­pi­däm­me si­vus­toa.

Tutustu Secton verkkopalveluunTutustu autoalan palveluihimme